Privacyverklaring GHP SALES SERVICES
Statement van de verwerkingsverantwoordelijke

GHP Sales Services, met maatschappelijke zetel te Papaverweg 57, 8920 Langemark en met ondernemingsnummer 0672.632.444 (hierna: ‘GHP’) staat als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’) in voor de verwerking van persoonsgegevens.
GHP streeft ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG.
In uitvoering van art. 12 en art. 13 AVG beschrijft deze verklaring hoe GHP uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten, wanneer u de website www.ghpsales.com bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u meer informatie over de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, de doeleinden van de verwerking en de grondslagen voor de verwerking. GHP verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • Identificatiegegevens (naam en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Thuisadres
 • KBO-nummer
 • Bankrekeningnummer
GHP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Klantenbeheer
 • Facturatie
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Bijhouden van statistieken
 • Direct marketing
GHP waakt over de rechtmatigheid van de verwerking, en verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer een van de voorwaarden van art. 6 AVG vervuld is. Met betrekking tot direct marketing worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt na uw toestemming. GHP waakt erover dat uw toestemming bestaat in een actieve handeling die vrij, geïnformeerd, ondubbelzinnig en specifiek wordt gegeven. GHP wijst er in dit verband op dat u te allen tijde uw toestemming kan intrekken. Met betrekking tot de overige bovenvermelde doeleinden zijn meerdere voorwaarden van art. 6 AVG vervuld. GHP beroept zich voor deze doeleinden op zowel uw toestemming, als de contractuele noodzaak van de verwerking.  

Ontvangers

  GHP behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens in de context van haar activiteit te delen met verschillende categorieën van ontvangers (bijvoorbeeld: commerciële partners)  

Verwerkers

  GHP doet voor de verwerking van persoonsgegevens gedeeltelijk beroep op externe verwerkers. Het waakt erover dat externe verwerkers uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en dat de voorschriften van art. 28 AVG nageleefd worden.  

Bewaartermijn

  GHP waakt over een passende bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  

Beveiliging

  GHP waakt over de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In dit verband worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.   GHP waakt erover in geval van een gegevenslek de wettelijke procedure na te leven en u, indien nodig, tijdig te verwittigen.  

Uw rechten

  GHP wijst erop dat u het recht heeft inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, en tegen de verwerking bezwaar te maken. Tot slot heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.   Bovenstaande rechten moeten uitgeoefend worden met inachtneming van de voorwaarden in de artikelen 15 tot 22 AVG.   GHP waakt over uw rechten, met inachtneming van de voorwaarden in de artikelen 15 tot 22 AVG. In dit verband streeft het ernaar de toepasselijke termijnen en formaliteiten strikt na te leven en de uitoefening van uw rechten te faciliteren. U kan ons steeds contacteren via de contactgegevens onderaan deze pagina.   Klachten   U heeft het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.   We verzoeken u om eerst met ons contact op te nemen, via de contactgegevens onderaan deze pagina. We streven ernaar een eventueel geschil over gegevensverwerking constructief, snel en discreet op te lossen.  

Contact

  Voor vragen, opmerkingen, klachten, of verzoeken omtrent de uitoefening van uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren via: info@ghpsales.com.

Ingresa los datos

Si eres un taller que brinda el servicio de mantenimento, reparación o alquiler de montacargas y tienes alta demanda de repuestos, tenemos descuentos especiales para ti.